top of page

JOGNYILATKOZAT

A Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért kuratóriumi elnökeként - alapító okiratunk szellemében és az abban megfogalmazott célok elérésének érdekében - egyoldalú kötelezettségvállalásként teszem ezt a nyilatkozatot.

Szervezetünk működése során minden hatályos jogszabályi kötelezettségnek eleget kíván tenni – köztük az új  uniós adatvédelmi rendelkezéseknek is.

Működésünk során különös figyelemmel viseltetünk mindazon természetes személyek irányában, akik szervezetünkkel bármely módon kapcsolatba kerültek, kerülnek, vagy fognak kerülni. Felelősséggel tartozunk azért a bizalomért, amely arra indította őket, hogy adataik kezelését ránk bízták – jelen nyilatkozatot is azért tesszük, hogy ebben megerősítsünk minden érintettet, közreműködőt és hatóságot.

 

Kelt: Budapest, 2020. január 4.

Somlai Zsuzsanna

kuratóriumi elnök

Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

 

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért (székhely: 1171 Budapest, Nápoly u. 68.; adószám: 18875731-1-42), továbbiakban az „Alapítvány”), mint a www.volgyzugolyhaz.hu honlap („Honlap”) kezelője által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve az Alapítvány adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

 

Célja továbbá a jelen Tájékoztatónak, hogy az Alapítvány részére juttatott pénzbeli támogatások – amelyek juttatására részben a Honlapon keresztül, részben egyéb módon van lehetőség – adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

 

2. Az adatkezelő adatai

 

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

 

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

 

Adatkezelő neve: Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért

Postacím: 1171 Budapest, Nápoly u. 68;

e-mail cím: volgyzugolyhaz@gmail.com;

honlap: www.volgyzugolyhaz.hu)

 

 

3. Honlapra vonatkozó adatkezelés

 

3.1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

 

● Kapcsolatfelvétel  

 

Az Alapítvány a Honlapon általános kapcsolatfelvétel, illetve felmerülő kérdések megválaszolása céljából a „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (név, email cím, telefonszám) megadhatja.

 

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja

 

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a volgyzugolyhaz@gmail.com e-mail címre küldött, ezirányú kérésével.

 

 

3.3. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 

Személyes adat: név, a-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

 

 

3.4. Az adatkezelés időtartama

 

 ● Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Alapítványunk az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 3 év leteltével.

 

 

4. Adományozásra vonatkozó adatkezelés

 

4.1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

 

● Bankkártyás fizetés

Kártyás befizetésre a PayPal által működtetett online bankkártyás fizetési rendszer használatával van lehetőség itt.

● Banki átutalás

Az Alapítvány a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy az adományozni szándékozók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák az Alapítvány munkáját.

Völgyzugolyház Alapítvány által gyűjtött, kezelt személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

név, e-mail cím, levelezési cím

 

Adomány juttatása bankkártyás fizetéssel PAYPAL-on keresztül

Név, bankszámlaszám, levelezési cím, adószám

Magánszemélytől érkező banki átutalás

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

5. Az adatkezelés időtartama

 

● Bankkártyás fizetés

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

● Banki átutalás

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 

6. Közös rendelkezések

 

6.1. Adatfeldolgozók

 

● A weboldallal kapcsolatos informatikai teendők

Az Alapítvány, mint a Honlap kezelője Keltai Ágnes önkéntes segítőt (e-mail cím: akeltai@gmail.com) bízta meg a Honlappal kapcsolatos informatikai teendők, így a weboldal karbantartásával kapcsolatos teendők ellátásával; ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezik.

 

● PayPal

A bankkártyás fizetés lebonyolítása során a PayPal az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül, és az általa végzett adatkezelésre a mindenkor hatályos PayPal adatkezelési tájékoztatóban (jelenleg hatályos: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full ) foglaltak irányadóak.

 

 

6.2. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban

 

● Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

● adatkezelés céljai;

● érintett személyes adatok kategóriái;

● a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

● az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 

● A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 

 

 

● Törléshez való jog

Az Alapítvány késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

● már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;

● a személyes adatok kezelése jogellenes;

● Alapítványunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

● amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti

   szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;

 

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

 

Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

● Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő

   időtartamra az Alapítvány korlátozza személyes adatainak kezelését;

● az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

● az Alapítványnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez

● Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Alapítvány felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Alapítvány korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

● Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

● jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

● más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése;

   vagy

● jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Alapítvány előzetesen tájékoztatja.

 

● Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná.

 

● Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha az Alapítvány elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 

● Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Alapítvány egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 

● Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Alapítványunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 

● Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

 

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Alapítványunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Alapítványunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

  • Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Alapítvány ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet. Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

bottom of page